Miejscowoĥĉ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 47

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœĉ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
77 0 Wieĥ dziedziczna W. Feliksa Potockiego, podczaszego owruckiego Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
77 1 Dwór: W. Feliks Potocki 47 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
77 1 żona Marianna z Bohuszów 38 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
77 2 Ur. Salomea Byd³owska, w us³ugach 22 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
77 3 Ur. Teodora Grabowska, w us³ugach 13 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
77 4 Ur. Teresa Szelinger, w us³ugach 18 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
77 2 Jerzy Rawicz, w us³ugach 13 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
77 3 Jan Berezyñski, w us³ugach 30 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
77 4 Jan Woĵnikiewicz, w us³ugach 42 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
77 5 Gabriel Litrowicz, w us³ugach 16 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
77 6 Wojciech Sawicki, w us³ugach 30 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
78 7 Folwark: Ur. Pawe³ Strutyñski, dyspozytor 30 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
78 5 żona Franciszka z Zaleskich 19 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
78 8 syn Jan 1 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
78 6 córka Scholastyka 5 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
79 7 Dworek posesora: Ur. Helena Karwoska z Górskich 72 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
80 x Dom stolarza: O..yñski, ten Rusin x Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
80 8 żona Wiktoria z Krysiñskich 45 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
80 9 córka Bogumi³a 10 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
81 9 Dom kucharza: Uczciwy Jakub Sobolewski 56 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
81 10 żona Helena z Puhaczów 41 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
81 11 córka Apolonia z Sobolewskich, mħż porzuci³ 26 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
81 10 syn Bart³omiej 13 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
81 11 syn Jan 9 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
82 12 Dom szlachcica czynszowy: Ur. Antoni Rajski 69 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
82 12 żona Anna z Koz³owskich 68 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
82 13 Ur. Andrzej Liberski, krewny 20 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
83 Dom poddanego: Denisenko, ten Rusin Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
83 13 żona Katarzyna Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
84 14 Dom rymarza: Uczciwy Antoni Kwaĥniewski 45 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
84 14 żona Marianna z Niemirowskich 36 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
85 x Dom leĥniczego: Maksymowicz, ten Rusin Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
85 15 żona Anna 33 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
85 16 córka Tekla 6 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
85 17 córka Marianna 5 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
86 15 Dom woĵnego: Ur. Antoni Niemirowski, żona Ruska 46 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
86 16 syn Tomasz 1 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
87 17 Dom kowala: Uczciwy Tomasz Stempnowski 56 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
87 18 żona Regina z Żurawlów 42 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
87 18 syn Jan 1 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
87 19 córka Marianna 21 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
87 20 córka Tekla 11 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
87 21 córka Helena 6 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
88 22 Dom czynszowy szlachcianki: Ur. Katarzyna Wolska 62 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
88 19 syn Maciej 19 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
88 20 syn Tadeusz 16 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
88 23 córka Marianna 15 Horbulów Modylów 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaĉ na adres wodanka @ o2.pl