Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 22

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mê¿czyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mê¿czyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœæ Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
1 1 Bujnowski Piotr s. Jana 58 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
1 1 ¿. Franciszka z Fia³kowskich 46 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
1 2 s. Stanis³aw 17 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
1 3 Józef 6 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
1 2 c. Zofia 14 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
2 4 Ziêba Antoni s. Karola wd. 68 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
2 5 s. W³adys³aw 14 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
2 6 Stanis³aw 20 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
2 7 Józef 18 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
2 3 c. Adela 21 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
3 8 Ziêba Fabian s. Antoniego 32 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
3 4 ¿. Anna z Bartoszów 29 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
3 c. Maria (dopisana - DW) Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
4 9 Kraciñski Antoni s. Jana 27 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
4 5 ¿. Mieczys³awa z Wisznic. 21 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
4 6 c. Helena 3 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
4 7 jego M. Klementyna z Bu³ajew. 50 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
4 8 jej c. Paulina 4 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
4 9 Anna 17 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
5 10 Isukis Jan s. Grzegorza 51 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
5 10 ¿. Maria z Rynkiewiczów 46 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW
5 11 s. Stanis³aw 16 Ostróg Wielbowno 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl